איילון ביטוח שיניים

איילון חברה לביטוח מציעה ביטוח שיניים קבוצתי המותנה בהצטרפות של 500 מבוטחים מינימום. הפוליסה הגדולה כיום היא של ביטוח שיניים למועדון צרכנות עובדי המדינה "נכון" ובני משפחותיהם והיא כוללת טיפולים משמרים, טיפולים משקמים, טיפולי חניכיים וטיפולים אורתודנטיים. תקופת הביטוח היא 5 שנים מ-1.7.20 ועד 30.6.25 והפרמיה קבועה לפי סוג המבוטח: חבר/ה, בן/בת זוג, גמלאי, ילד מעל גיל 18 וילד מגיל 5 עד 18.

טלפון – 6677*

וואטסאפ – 050-8000800

טופס תביעה – בלחיצה כאן

אשה מדברת בטלפון ועושה ביטוח בריאות דרך העבודה

מהו חברת איילון טלפון ואיך יוצרים איתה קשר?

ביצירת קשר עם חברת איילון טלפון ללקוחות בביטוחי השיניים הוא 1800-35-2001 וכתובת הדואר האלקטרוני היא [email protected]. לעומת זאת, יצירת קשר כללית עם איילון חברה לביטוח מתבצעת דרך מספר הטלפון 6677* בימים א-ה בשעות מ-08:00 עד 16:00. עוד אפשרות היא לשלוח הודעת וואטסאפ לטלפון 050-8000800. אם רוצים להגיש אל איילון טופס תביעה מקוון, אפשר לעשות זאת בלחיצה כאן.

כמה עולה ביטוח שיניים בפוליסה הקבוצתית של איילון?

תעריפי הביטוח החודשיים הם כדלקמן: העמיתים משלמים פרמיה חודשית של 39 ש"ח עבור כיסוי בסיסי (טיפול אחזקה) ותוספת של 75 ש"ח עבור כיסוי מורחב, בסך כולל של 114 ש"ח לשני השכבות. בני זוג, פנסיונרים וילדים תלויים מעל גיל 18 משלמים כולם פרמיה חודשית של 45 ש"ח עבור כיסוי בסיסי, בתוספת של 75 ש"ח לכיסוי מורחב, בסך כולל של 120 ש"ח לשני השכבות. עם זאת, ילדים בין הגילאים 5 עד 18 משלמים רק 40 שקל עבור הפרמיה החודשית.

ביטוח שיניים איילון

חברת הביטוח איילון היא אחד מגופי הביטוח הגדולים והמוכרים בארץ. היא מציעה ללקוחות פרטיים פוליסת ביטוח שיניים שתכסה אותם במקרה של הזדקקות למגוון טיפולים, ניתוחים ושיקומים הקשורים לחלל הפה. הביטוח כרוך כמובן בתשלום חודשי, כאשר את כל הפרטים על מהות הטיפולים הנכללים בביטוח נמצאים בפוליסה שנגישה באתר החברה.

בעזרת איילון ביטוח שיניים, ישנה אפשרות ריאלית לחלוטין להקטין את התשלומים עבור טיפולי שיניים לאורך השנים. מכיוון שכל אדם נזקק במהלך חייו לטיפולי שיניים, ביטוח שיניים פרטי הוא משהו ששווה לשקול אותו. כמו כן, בוודאי שאפשרות כזאת יכולה להיות טובה יותר מאלטרנטיבות אחרות שבוחרים אנשים הסובלים מבעיות שיניים (טיפול במדינות עולם שלישי, ויתור על טיפול בזמן ועוד).

בנוסף לכך, ניתן למצוא גם טפסים שימושיים רבים שבהם ניתן להיעזר במקרים של טיפולים אורתודנטיים, תביעות רופא, התייעצות מוקדמת ועוד. חברת איילון עובדת עם רופאים מקצועיים רבים, כאשר המרפאות זמינות ללקוחות בכל רחבי ישראל.

מהו ביטוח שיניים איילון?

איילון שיניים הוא השם המוכר של פוליסת ביטוח שיניים קבוצתית. החברה מציעה ביטוח עובדי מדינה איילון בדגש על שיניים, בתנאי שמצטרפים 500 מבוטחים. פוליסת ביטוח שיניים איילון מוצעת למשל למועדון הצרכנות "נכון" של עובדי המדינה ולבני משפחותיהם.

מה קובעת פוליסת איילון שיניים?

הפוליסה קבעה כי המבטחת הייתה מוכנה לבטח את המבוטח על פי סיכונים ספציפיים המפורטים בפוליסה. זכויות וחובות של בעל הפוליסה, המבוטח והמבטחת צוינו במפורש בהסכם, כאשר החלת הביטוח בפועל תלויה בתשלום במועד של דמי הביטוח לאחר חתימת ההסכם.

על מי חלה פוליסת איילון שיניים?

חוזה הביטוח של איילון מקיף גם את המבטחת וכל אחד מחברי הקבוצה שהעבירו את טפסיהם למבטח וקבלת בקשותיהם על פי תנאי הפוליסה. הביטוח החל על המבוטח התבסס על בקשות פרטניות ומותנה בתשלום בזמן של הפרמיה החודשית המוסכמת. הובן שהמבוטח אינו מחזיק ב"רשימת מבוטחים" ולא היה מצופה ממנו למסור רשימה של מבוטחים או מידע כלשהו על קבוצת המבוטחים.

מה צריך לדעת על ביטוח עובדי מדינה איילון?

פרטי חוזה הביטוח, לרבות פניות של מבוטחים, פורטו בפוליסה. אף אחד מהצדדים לחוזה הביטוח לא יכול היה לטעון כי קיימים תנאים נוספים, בין אם באו לידי ביטוי במסמך המקורי ובין אם מצויים במסמך אחר, למעט כל מסמך שנוסף בהסכמה הדדית של הצדדים כנספח לפוליסה.

מה התוקף של איילון ביטוח שיניים?

במהלך תקופת הביטוח על פי חוזה זה, תכנית הביטוח המפורטת בהסכם היוותה את תכנית ביטוח הוצאות טיפולי השיניים היחידה שניהל המבוטח למבוטח. כמו כן, כדאי לדעת שחוזה הביטוח נקבע לתקופה של חמש שנים, מיום 1 ביולי 2020 ועד ליום 30 ביוני 2025. 

לפי התנאים, בעל הפוליסה שהוא עובד מדינה מכיר בכך שהתשלומים החודשיים חושבו בהנחה כי ישולם סך הפרמיה עבור כל תקופת הביטוח. למרות זאת, אם החוזה היה מתבטל בהתאם להנחיות בסעיף הביטול או בחוק, תשלומי המבוטח למבטח היו נעצרים עם ביטול החוזה. כמו כן, המבוטח יהיה זכאי לפיצוי בגין תביעות שהוגשו טרם הודעת הביטול, גם אם טרם נחקקו.

איך אפשר לשלם את הפרמיה עבור פוליסת הביטוח של איילון?

המבוטחים אחראים לתשלום דמי ביטוח הקשורים לחוזה זה, בשיעור הנקוב בסעיף 5.5. פרמיות אלו, צמודות ומותאמות, ישולמו מדי חודש לאורך כל תקופת הביטוח. זה חל על מבוטחים המשלמים את הפרמיות שלהם למבטח באמצעות הוראת קבע בנקאית. הפרמיות נקבעות ביום הראשון של כל חודש, תוך התאמות לפי מדד הבסיס המפורט במבוא הפוליסה והמדד החדש הידוע ביום ההסתגלות.

מה חברת איילון צריכה לעשות אם היא מחליטה לשנות את הפרמיה?

אם כל צו חקיקה או שלטוני הקשור להסכם זה מחייב שינוי בדמי הביטוח, המבטח יודיע על כך למבוטח ולבעל הפוליסה. לאחר מכן, המבוטח מחויב לשלם את הפרמיות המתואמות. אם חלק כלשהו מדמיית הביטוח המגיעה למבטח לא ישולם במועד, פיגורים יחויבו בריבית לפי חוק פסיקת ריבית ומותאמת לשינויים במדד ממועד הפירעון ועד למועד התשלום בפועל.

האם הפרמיה כוללת הפרשי הצמדה וריבית?

הפרשי הצמדה וריבית אלו ישולמו למבטח עם סילוק סכום האיחור והופכים לחלק בלתי נפרד ממנו. אם תעריף דמי הביטוח משתנה בין המועד שבו נדרש המבוטח לשלם לבין מועד התשלום בפועל, על המבוטח לשלם את הפרמיות המעודכנות. חישוב הפרשי הצמדה וריבית יתבסס על פרמיות מעודכנות אלו.

לביטול כל אי בהירות, מוסכם במפורש כי כל חוזה ביטוח לפי הסכם זה נתון לשיקול דעתו והחלטתו של המבוטח, הנושא באחריות המלאה לו. בעל הפוליסה לא יישא באחריות, במישרין או בעקיפין, לתשלום פרמיה או לכל טיפול שיניים שיבוצע על פי הסכם זה.

כמה עולה לפנות אל קופת חולים איילון בטלפון?

אפשר ליצור קשר עם קופת חולים איילון שבהסדר כמובן ללא תשלום. עם זאת, הפנייה אל קופת החולים לא קשורה אל דמי הפרמיה – שנקבעים על ידי חברת הביטוח. במקרה של התלבטות, ניתן ליצור קשר עם נציגי איילון עובדי מדינה טלפון או דרך האתר. =

קבלו הצעה לביטוח שיניים